Leerlingbegeleiding

In het Katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld. Hierbij werken wij volgens het OKB, het ZIll en de principes van de Katholieke Dialoogschool toe naar het bereiken van de eindtermen bij al onze leerlingen.

Het is ook onze schoolvisie dat wij vanuit een christelijk gedragen levenshouding met een groot hart, veel hoop en hoge professionaliteit willen zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs op school waarbij het welbevinden van elkeen belangrijk is.

Vanuit deze oogpunten is het dan ook vanzelfsprekend dat wij zorgen voor een kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding. Deze begeleiding zit in het DNA van onze aanpak en onze schoolcultuur en is ook terug te vinden in de ‘waarden’ waar wij als school voor staan. Het bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.

Vanuit onze schoolvisie, onze waarden, het schoolwerkplan, onze continuüm van zorg, ons GOK/SES-beleid, …, werken wij bewust en geïntegreerd aan de begeleidingsdomeinen zoals ze decretaal bepaald werden:

                        - de onderwijsloopbaanbegeleiding,

- het leren en studeren,

- het psychisch en sociaal functioneren,

- de preventieve gezondheidszorg.

Het schoolteam biedt een gedragen en geïntegreerde brede basiszorg op vlak van deze 4 begeleidingsdomeinen en zorgt voor extra zorg en ondersteuning voor de leerlingen voor wie dit niet volstaat. Dit steeds met een grote professionaliteit, doelgerichtheid en transparantie waarbij het belang van de leerling steeds voorop gesteld wordt.

Het SWP is een werkdocument waaruit ook onze leerlingbegeleiding blijkt op alle domeinen; uiteraard kan wel niet alles ‘op papier’ gezet worden en zit er heel veel verweven in alle aspecten van het samen school maken.

Naast de schoolinterne aanpak en visie is het voor ons ook erg belangrijk dat er een goede samenwerking is met onze externe partners: het VCLB, de DPB, de Accolade als ondersteuningsnetwerk, andere scholen van het BuBao, logopedisten, kinesisten, psychologen, …. en uiteraard ook met de leerlingen zelf en hun ouders. In het schooleigen KVS is dan ook een neerslag te vinden van de specifieke leerlingbegeleiding.

Bovenal streven wij ernaar een school te zijn die met een warm hart zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen en waar iedereen zich ten volle kan ontplooien.