PESTACTIEPLAN

 

image002.jpg

Inleiding

 

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich op school goed voelen.

Toch blijkt uit onderzoek dat één op de vier kinderen uit het basisonderwijs slachtoffer is van pestgedrag.

Ook in de media hoor je regelmatig over “pesten”, maar het is echter niet nieuw. Het is ook geen verschijnsel van de laatste jaren.

Waarschijnlijk herinnert iedereen zich talrijke gevallen uit zijn eigen schooltijd waarin klasgenoten werden getreiterd en er niet bij hoorden.

Als ouder wil je echter dat je kind dit nooit overkomt. Het is evenmin een pretje als je hoort dat je kind zelf een pestkop is. En hoe je ook je best hebt gedaan, hoe pak je als ouder zulke problemen best aan?

Een kind dat gepest wordt, is meestal niet in staat om de situatie zelf te veranderen. Het durft ook niet de stap te zetten naar de volwassenen om te zeggen dat het gepest wordt. Daarom is het absoluut nodig om in te grijpen en je kind te helpen. Daar pestgedrag niet alleen schadelijk is voor de slachtoffers, maar ook voor de pesters, is het belangrijk dat ook de pesters wordt duidelijk gemaakt dat hun gedrag niet wordt getolereerd.

Ook kinderen die als “toeschouwers” worden beschouwd, lijden onder pesten. Uit angst voor de pesters gaan ze soms zelfs meedoen aan de pesterijen.

Wij dulden geen pestgedrag in onze school en vinden het belangrijk dat heel de schoolgemeenschap pesten ernstig neemt.

Met dit stappenplan hopen we dat alle partijen (school, ouders, leerlingen) weten hoe te reageren als een pestprobleem zich voordoet en hopen wij zo een aangename leer- en leefruimte te creëren.

Gedragscode voor een pestvrije school ...

Wat, waar, waarom en voor wie?

In het begin van het schooljaar ondertekenen alle leerlingen van onze school een gedragscode. Zo gaan ze akkoord met de afspraken die in onze school gelden aangaande aanpak van pesten.

Deze aanpak kan enkel maar een gunstig effect hebben als iedereen, zowel leerlingen als ouders, leerkrachten en directie hier volledig achter staan.

In deze code kan iedereen lezen wat er verwacht wordt van hem/haar en wat je kan en mag verwachten van de anderen in onze school.

Samen maken we van onze school een pestvrije school ... nu en altijd!!!!!

Pesten en plagen ... een wereld van verschil voor iedereen ...

Plagen

Kinderen die plagen kunnen elkaar aan: nu eens plaagt de één dan weer de ander.

Plagen is meestal leuk, maar soms ook niet ... een geplaagd kind kan en mag terugplagen!

Na een plaagpartij maken de kinderen het steeds weer goed met elkaar ( ook al is daar soms wat tijd voor nodig)

Met plagen moet je leren omgaan ... af en toe geplaagd worden zorgt ervoor dat ook jij wel eens mag plagen!

Pesten

Bij pesten is het ene kind altijd sterker dan het andere: de pester heeft grotere spierballen, en grotere mond of meer invloed.

Pesten is niet leuk!

Pesten gebeurt nooit zomaar één keertje.

Een kind dat gepest wordt is steeds het mikpunt.

Bij pesten blijf je elke dag opnieuw kwaad, triestig of bang.

Pesten is altijd gemeen.

 

Plagerijen ... die lossen de kinderen zelf op. (Al dan niet met een beetje hulp)

Pesterijen ... dat is wat anders! Om die op te lossen hebben we hulp van iedereen in en rond de school nodig.

 

Help jij ook een handje ???

 

Pesten is berekend iemand pijn willen doen, iets vernielen of iemand laten merken dat hij waardeloos is. En dat gebeurt telkens opnieuw! De pestkoppen zijn meestal dezelfden, de slachtoffers ook ...

 

Ruzie maken mag ... hoe raar dit ook klinkt. Het helpt kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Hoe ga je om met agressie, hoe onderhandel je, wanneer ga je te ver? Terwijl ze ruzie maken, zoeken ze immers hun positie in de samenleving. Kinderen worden sterker als ze zelf een goede oplossing kunnen vinden.

 

Ouders ...

Informatie

·         Informeer je goed over het pestbeleid in onze school ... via de website, de schoolinfo, tijdens een oudercontact, ...

·         Bekijk aandachtig de gedragscode en de afspraken rond pesten op school.

·         Zorg ervoor dat je grondig weet wat onze afspraken rond pesten op school precies inhouden.

 

Communicatie

·         Neem ook samen met je kind  het pestactieplan en de gedragscode voor de leerlingen door.

·         Verduidelijk eventueel afspraken waar je kind het moeilijk mee heeft.

·         Laat ook blijken dat deze afspraken op de school eigenlijk ook thuis en in de omgeving van je kind gelden.

·         Licht uw kind in over het feit dat de school tuchtmaatregelen kan nemen tegen leerlingen die hardnekkig blijven pesten.

·         Vertel dat je als ouders achter de beslissingen van de school staat omdat je ook akkoord bent met de gedragscode


 

Actie

·         Keur ALTIJD agressie van zowel de pester als het slachtoffer af ... Zeg dus nooit: “je moet maar terugslaan ... “

·         Merkt u systematisch pestgedrag op school of vertelt uw kind erover, licht dan de leerkracht in.

·         Spreek tijdens het oudercontact ook over het welbevinden van uw kind.

·         Wees alert voor de signalen van je kind die kunnen wijzen op het feit dat hij/zij gepest wordt:

o   hoofdpijn

o   buikpijn

o   de schoolresultaten die plotseling achteruit gaan

o   plots niet graag meer naar school komen

o   zich isoleren van anderen

o   agressief gedrag stellen

o   aanhankelijker zijn

o   niet meer over school vertellen

o   nooit bij andere kinderen gaan spelen of geen kinderen vragen om te komen

o   vaak dingen verliezen of met kapotte spullen thuiskomen

o   blauwe plekken op ongewone plaatsen

o   niet meer willen slapen, veel wakker zijn of nachtmerries hebben

o   de verjaardag niet willen vieren

o   niet meer alleen boodschappen willen doen

o   bepaalde kleren absoluut niet meer willen aandoen

o   thuis prikkelbaar, verdrietig of boos zijn

·         Wees eveneens alert voor de signalen van je kind die kunnen wijzen op het feit dat hij andere kinderen pest:

o   zich omringen met meelopers

o   impulsief gedrag

o   agressief zijn

o   altijd de baas willen zijn

o   dat andere kinderen bang van hem/haar zijn

Tips

·         Aan de leerkracht vragen om uw kind niet naast een bepaald klasgenootje te zetten, geeft het signaal dat uitsluiten mag. Doe dit dus niet en dring deze vraag ook niet op bij uw kind.

·         Ga thuis op een prettige manier met elkaar om ... wie thuis weinig belangstelling krijgt, heeft een grotere kans om een treiteraar te worden.

·         Ouders die zelf lijfstraffen uitdelen, lopen het risico dat hun kinderen vlugger geweld gaan gebruiken.

·         Praat veel met je kind, geloof en vertrouw hem/haar en geef hem/haar verantwoordelijkheden. Zelfvertrouwen voorkomt frustratie en agressie!

·         Thuis bepaalde  sociale vaardigheden aan je kind leren is een goede zaak: iets leren vragen, opkomen voor jezelf, je gedacht leren zeggen, zich leren inleven in andere personen, omgaan met gevoelens zoals tegenslag, leren reageren op treiteren, ...

·         Maak je kind duidelijk dat wie pesten signaleert, geen klikspaan is. Meelopers zwijgen vaak over pesten.

En wat als je kind gepest wordt ...

 

·         Luister aandachtig naar zijn/haar verhaal en stel vragen! (Waarom pesten ze je? Hoe lang? Wie pest, waar, wanneer?)

·         Stel uw kind gerust. Zeg dat het zo niet verder kan en dat je er samen iets aan gaat doen.

·         Verwittig de school. Naast de klasleerkracht zullen ook de directie en de zorgcoördinator graag naar je verhaal luisteren. Zet deze eerste stap nooit zonder toestemming van het kind. Praat erover zodat uw kind gelooft in de aanpak die gaat volgen.

·         Beschuldig niet zomaar iedereen in de school ... Het is geen schande voor een school dat er gepest wordt, het is wel een schande wanneer ouders en leerkrachten er niets aan doen!

·         Ondersteun uw kind. Gepeste kinderen verliezen hun zelfvertrouwen. Moedig hen daarom extra aan in de dingen waar ze goed in zijn.

·         Lees samen met uw kind boeken over pesten. In de bibliotheek helpen ze je graag!

·         Oefen ook thuis sociale vaardigheden met uw kind.

·         Stimuleer uw kind om een uitlaatklep te zoeken ... een sport, een cursus, een jeugdbeweging ... iets waar hij/zij goed in is.

En wat als je kind de pester is ...

·         Ga na wat er precies aan de hand is. Spreek erover met je kind, zijn vrienden, de leerkrachten, ...

·         Beschuldig anderen niet ... zeg nooit “het slachtoffer lokt het uit”

·         Word niet boos en ontken het probleem ook niet.

·         Onthoud goed dat pestkoppen zich thuis soms anders gedragen dan op school. Een pestkop slaagt er vaak in om zijn gedrag goed te verbergen voor de ouders.

·         Meld aan de leerkrachten dat u op de hoogte bent van het probleem en dat u bereid bent om mee te werken in de aanpak ervan.

·         Maak je kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. Pestkoppen zijn zich vaak niet bewust van wat ze iemand aandoen.

·         Wijs je kind op de gevolgen van pesterijen zowel voor het slachtoffer als voor de pestkop zelf.

·         Stel duidelijke grenzen en duld niet dat je kind agressief is.

·         Vertel hoe belangrijk je het vindt dat je kind leert omgaan met anderen: zich inleven, samenwerken, ... Allemaal vaardigheden die je kan oefenen.

·         Via een jeugdbeweging of sportorganisatie kan je kind leren dat vrienden maken ook op een leuke manier kan, zonder imponeren, zonder stoere taal of agressief gedrag.

·         Sport kan ook helpen om vitaliteit of agressie positief aan te wenden. Ook spelregels zijn er natuurlijk om gerespecteerd te worden!

 

 image004.jpg 

 

 

 

 

Leerlingen ...

Informatie

·         Informeer je goed over het pestbeleid in onze school ...

·         Lees goed de gedragscode zodat je snapt wat elke afspraak wil zeggen.

·         Spreek met de juf of meester over al die afspraken.

·         Spreek met je ouders over de afspraken en zeg hen dat je je graag wil inzetten om mee te werken aan een pestvrije school!

·         Spreek met je vrienden af hoe je kan meerwerken aan een  pestvrije school.

Actie

·         Houd je aan de afspraken van de gedragscode die je ondertekende.

·         Op de speelplaats speel je eerlijk en houd je je aan de afspraken.

·         Tijdens een ruzie zoek je actief mee naar een oplossing.

·         Je lacht niet met fouten van anderen.

·         Je praat eerlijk tegen juf/meester of ouders over pestgedrag dat je zag of meemaakte.

·         Je mag ook al eens alleen spelen of zijn als je daar zin in hebt.

Tips

·         Als je pestgedrag ziet of hoort, mag je proberen het mee op te lossen.

·         Om een situatie te helpen oplossen, kan je vragen stellen als: Wat gebeurt er hier? Waarom? Wie is erbij betrokken? Wat moet er gebeuren?

·         Blijf vooral zelf rustig in een pestsituatie. Probeer vooral te luisteren, te bedaren, te troosten of te beschermen.

·         Laat duidelijk horen dat jij vindt dat pesten echt niet kan!

·         Verwittig de juf of meester als je het probleem niet zelf kan oplossen of als het echt erg is.

Wat doe je als je gepest wordt...

·         Ook al denk je nu even dat het pestgedrag nooit gaat ophouden, JIJ samen met heel wat mensen die je steunen kunnen er iets aan veranderen ... raap je moed bij elkaar.

·         Alle juffen en meesters en ouders luisteren graag naar je!

·         Praat er met iemand over (ouders, juf, meester, iemand die je lief vindt,

     je vrienden,...)

·         Vertel ook het hele verhaal aan je knuffel, je hond, poes, cavia, ...

·         Schrijf alles eens op in een dagboek.

·         Als je niet graag praat met iemand, kan je ook altijd een briefje afgeven.

·         Vraag zeker om hulp nadat je je verhaal gedaan hebt.

·         Probeer om het pestgedrag soms ook eens te negeren en ander gezelschap te zoeken. Wie weet laten die pesters je wel meteen met rust?!

·         Doe veel dingen die je leuk vindt ... sporten, lezen tekenen, ...

·         Probeer om aan al je klasgenootjes duidelijk te maken dat je het erg vindt dat anderen meedoen met het pesten.

·         Luister goed naar de raad van je juf, meester of ouders.

·         Geloof in jezelf! Er zijn een heleboel dingen waar jij supergoed in bent!

Wat doe je als je zelf de pester bent ...

·         Denk eens na hoe je begon te pesten ... Misschien is het pesten begonnen door een dom grapje waar iedereen mee moest lachen en ging jij gewoon nog een stapje verder.

·         Denk eens na of je wil stoppen met pesten ... Je weet misschien nog niet hoe je ermee kan stoppen, maar als je tenminste al WIL stoppen, heb je de eerste stap al gezet.

·         Heb je al gemerkt dat de kinderen waarmee je “grapjes uithaalt” het echt niet prettig vinden? Hoe heb je dat gemerkt?

·         Luister eens goed naar de kinderen die door jou gepest worden.

·         Niemand heeft echt schuld aan “pesten”, maar jij bent verantwoordelijk voor al wat je doet.

·         Niemand lokt pesten uit, ook al denk jij dat nu misschien.

·         Niemand heeft het recht om aan iemand anders te komen. Dus jij hebt ook het recht niet om anderen te pesten!

·         Denk eens na waarom je pest ...

·         Praat met anderen over je “pestprobleem”

·         Elke pestsituatie MOET hersteld worden ... begin er dus maar snel aan!

·         Als je je niet aan de afspraken kan houden, heb je hulp nodig om met jezelf en de anderen te leren omgaan.

Wat doe je als je af en toe wel eens meedoet aan pesten ...

  • Voor jou is het gemakkelijker om iets aan het probleem te doen dan voor de echte pesters en zondebokken.

·         Als je niet meedoet, staat de pester alleen! En iemand die alleen staat, zal ook geen lol meer hebben in pesten.

·         Vertel aan volwassenen dat er andere kinderen gekwetst, geslagen, vernederd worden ... Dit is zeker en vast niet klikken!

·         Denk eens goed na waarom je eigenlijk meedoet ...

o   Ben je bang om zelf gepest te worden?

o   Hoop je zo meer vrienden te krijgen?

o   Geloof je dat je “echte” vrienden zal krijgen door anderen te kwetsen?

·         Praat er met iemand over!

·         Zeg heel duidelijk tegen de pester dat hij/zij moet stoppen.

De gedragscode van onze school...

De onderstaande gedragscode wordt door alle leerlingen van onze school ondertekend bij het begin van het schooljaar. Uiteraard wordt er vooraf in de klas uitvoerig besproken waarvoor de gedragscode en elke afspraak staat...

De ondertekende gedragscode krijgt een plaats in de klasomgeving voor de rest van het schooljaar. Ook op de speelplaats hangt een uitvergroot exemplaar ter informatie.

Bij een pestmoment kan dan telkens verwezen worden naar al de afspraken waarmee de leerlingen akkoord zijn gegaan.

Het opsporen van het pestprobleem wordt zo ook iets gemakkelijker. Kinderen weten dikwijls zelf al bij welke afspraak ze in de fout zijn gegaan.

GEDRAGSCODE

 

1.  Iedereen heeft een voornaam. Die gebruik ik dan ook!

 

2.  Wat ik zelf niet leuk vind, doe ik ook niet bij een ander kind.

 

3.  Ik ben heel voorzichtig met de spullen van iemand anders.

 

4.  Iemand uitlachen is niet fijn. Dat doe ik niet!

 

5.  Als je kwaad bent zeg je tegen de ander wat je niet leuk vindt zonder te slaan, schoppen of schelden.

 

6.  Scheldwoorden passen niet in onze school!

 

7.  Ik luister naar wat andere kinderen mij vertellen.

 

8.  Iedereen mag met mij meespelen!

 

9.  Als iemand mij pest, vertel ik het aan de juf of meester.

 

10. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het

      uitpraten kunnen we ook weer vergeven en vergeten.

                                 

Deze regels gelden niet alleen op school. Ook thuis, op straat, bij vriendjes, ... hoort het zo!

Het is niet mogelijk om in je eentje het pesten te stoppen. Daarom vragen we via deze gedragscode de medewerking van iedereen ... van alle kinderen, van alle ouders en van alle leerkrachten!

Toevoeging

Kinderen mogen in hun eigen klas een aanvulling geven op deze vastgestelde schoolregels, in overleg met de leerkracht.

Die aanvulling wordt opgesteld, door en met de klas, dit zijn de zogenaamde klasregels.

Zowel schoolregels als klasregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen.

Ø  Er wordt duidelijk gemaakt dat leerlingen altijd bij de leerkracht terecht kunnen met hun problemen Melden is niet hetzelfde als klikken. Alle leerlingen zijn eigenlijk verantwoordelijk om een pestprobleem aan te kaarten. Kinderen die dit liever anoniem doen, steken onopgemerkt een briefje in de brievenbus van de klas of aan het personeelslokaal.

Ø  Tijdens de pauze voorziet de school tal van activiteiten waarin leerlingen zich op een creatieve, sportieve manier kunnen ontspannen (voetbal, speelkoffers, krijt, dans ...)

Ø  In de loop van het schooljaar worden er verschillende klas- en schoolactiviteiten georganiseerd waarbij veel aandacht gaat naar een goede groepssfeer. We denken hierbij aan daguitstappen, sportdagen,  klasfeestjes, ...

Ø  We bieden ook tweemaal per jaar “de week van de lieve vrienden” aan.

Ø  Het voorbeeld van de leerkrachten en de ouders is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten, ouders en leerlingen horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.

Ø  Lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

  

 Stappenplan ...

 Afspraken bij kleine ruzies

Wanneer leerlingen ruzie maken over kleinigheden moeten zij aan elkaar kunnen duidelijk maken dat er een einde aan moet komen.

Op onze school hanteren we de STOP-methode, een veelgebruikte methode om kinderen te leren hoe met elkaar om te gaan. Het betekent eigenlijk niet meer dan dat een kind dat vindt dat een ander kind hem pest letterlijk STOP zegt; aangeeft aan het andere kind dat hij of zij te ver gaat. Als het andere kind daar niet op reageert en “door de stop gaat” dan wordt het probleem gemeld bij de leerkracht. Vervolgens verwijst deze de twee kinderen naar een rustigere plek om samen te proberen het probleem uit te praten. Als dit lukt, wordt het probleem “afgemeld bij de leerkracht”, lukt het niet, dan wordt de leerkracht erbij gevraagd.

Dit STOP – stappenplan is:

  1. Stop, hou daarmee op, dit vind ik niet leuk.
  2. Heb je me niet gehoord? Hou daarmee op.
  3. Als je nu niet ophoudt, ga ik naar de leerkracht. (niet gelijk aan klikken)
  4. Je gaat naar de leerkracht die toezicht houdt.

? Afspraken bij kleine aanhoudende ruzies/pestsituaties

Ø  Wanneer deze kleine ruzies herhaaldelijk voorvallen, wordt dit aan een leerkracht of vertrouwenspersoon gemeld.

Ø  De leerkracht zal gedurende een bepaalde periode de situatie observeren. Deze leerkracht voorziet een gesprek waarin de twee betrokken partijen gedurende vijf minuten (onder 4 ogen) gaan zoeken naar een mogelijke oplossing voor hun probleem.

Ø  De twee betrokken partijen proberen hun oplossing toe te passen.

Ø  Na een afgesproken periode volgt er een nagesprek.

? Afspraken bij hardnekkige pestsituaties

Bij hardnekkige pestsituaties starten er gesprekken tussen klasleerkracht, directie, eventuele vertrouwenspersoon en alle betrokken partijen. Hiervoor gebruikt de school volgende stappenplan.

Actie

De toezichter op de speelplaats, ...

v  voert onmiddellijk een incidentgesprek om het pesten een halt toe te roepen.

v  laat het slachtoffer, indien nodig, even tot rust komen in de refter

v  zet de pestkoppen aan de kant om de situatie te laten bekoelen.

v  meldt dit voorval meteen aan de klasleerkracht.

De klasleerkracht ...

v  houdt zo snel mogelijk een herstelgesprek met de pestkop en een gesprek met het slachtoffer

v  houdt regelmatig een ondersteunend gesprek met het slachtoffer

v  houdt regelmatig een kringgesprek in de klas om gevoelens binnen de klas bespreekbaar te stellen

v  straft de kinderen die schuldig zijn aan pesten of die dit laten gebeuren (gele kaart)

v  beloont de kinderen die zich tegen pesten inzetten (schoolpluim)

v  bespreekt de pestkoppen met het ganse schoolteam om zo een plan op te stellen om het probleem op te lossen.

v  bespreekt de kinderen die bij het pesten betrokken zijn tijdens het MDO

v  laat de kinderen twee keer per schooljaar het sociogram invullen

v  voert gepaste interventies uit naar aanleiding van de resultaten van het sociogram

v  overlegt met de zorgleerkracht of een vertrouwensleerkracht zinvol is voor bepaalde gepeste kinderen en/of pesters

v  neemt initiatieven om de sfeer in de klas en het samenhorigheidsgevoel te bevorderen

v  maakt de kinderen duidelijk dat het hele schoolteam de pestkoppen extra in de gaten houdt

De zorgleerkacht...

v  ondersteunt actief alle genomen maatregelen

v  zoekt samen met de klasleerkracht naar een oplossing

v  treedt op als vertrouwensleerkracht voor de kinderen

v  houdt op vraag van de klasleerkracht herstel- en ondersteunende gesprekken

v  voert op vraag van de klasleerkracht gesprekken met pestkoppen waarin deze de situatie kunnen uitleggen

v  zet alle omstandigheden en feiten op een rijtje en brengt advies uit, zowel naar de klasleerkracht als naar de directie toe

De directie ... 

v  ondersteunt de genomen beslissingen

v  ondersteunt actief alle genomen maatregelen

v  treedt op als vertrouwenspersoon voor de kinderen

v  houdt op vraag van de klasleerkracht herstel- en ondersteunende gesprekken met pestslachtoffers

v  voert op vraag van de klasleerkracht gesprekken met pestkoppen waarin deze de situatie kunnen uitleggen

v  voert in ernstige gevallen gesprekken met de pestkoppen

v  beslist over de aard en de grootte van de sanctie voor pesters

Het zorg-  en WOS-team ...

v  komt regelmatig samen om o.a. het schoolklimaat te bespreken

v  doet voorstellen om pestgedrag te voorkomen

v  doet voorstellen om het welbevinden van leerlingen te verhogen

v  spoort gevallen van structureel pesten op en bespreekt ze

? Inschakelen van externen

Indien het pesten blijft voorduren, wordt het CLB, als deskundige, ingeschakeld voor verder onderzoek. Sociale vaardigheidstraining kan aanbevolen worden! Soms hebben zowel pester als gepeste professionele hulp nodig. Het CLB overlegt met de ouders welke hulp nodig is.

? Afspraken bij niet-opgeloste pestsituaties

Bij niet-opgeloste pestsituaties neemt de leerkracht duidelijk stelling en wordt de pester gestraft.

In deze fase worden alle leerkrachten en andere betrokkenen op de hoogte gebracht van deze “straf”.

Deze gedragscode heeft als doel:

“Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Directie, leerkachten, CLB en ouders uit de schoolraad onderschrijven gezamenlijk dit PESTBELEID.

 

Mogen wij vragen dat iedereen zijn steentje bijdraagt om van onze school een pestvrije school te maken.