Herverdeling van de klasgroepen in de lagere school

 

In onze lagere school is het al jaren zo dat de klasgroepen gedurende 6 jaar samen bleven.

De laatste tijd echter merkte men vooral in de bovenbouw een (te) groot verschil in het niveau van de klasgroepen op, dit vooral op leerinhoudelijk gebied.

Maar ook op sociaal vlak duiken er steeds regelmatiger problemen op zoals kliekjesvorming, uitsluiting, pestmeldingen, …

Daarom werd er met ons volledige schoolteam ernstig nagedacht over de manier van samenstellen van de klasgroepen.

Daarbij stelt zich de vraag of het een ideale situatie is dat de kinderen vanaf het eerste leerjaar tot in de zesde klas in dezelfde groep blijven. Zou het misschien niet beter zijn om de groepen op bepaalde ogenblikken herverdelen ?

De groepsdynamiek bij een groep 5-6jarige kleuters maakt immers grote evoluties door bij de verdere ontwikkeling. Ook op leervermogend vlak is het op het einde van de derde kleuterklas niet altijd duidelijk hoe de kinderen verder gaan evolueren .

In onze school hebben we steeds gekozen voor heterogene groepen, het blijft dan ook aangewezen om deze keuze verder te zetten.

Elk wetenschappelijk onderzoek benadrukt de heterogene samenstelling van klasgroepen om het lerend vermogen en het academisch zelfbeeld van de leerling zo hoog mogelijk te houden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook duidelijk dat zwakke leerlingen meer voordeel halen als ze in een heterogene groep zitten.

Besluit

Als gevolg van bovenstaande gegevens is binnen het schoolteam de beslissing genomen om de leerlingen

- bij overgang van kleuter- naar lagere school en

- bij overgang van onder- naar bovenbouw  ( 3de naar 4de ljr.)

        te herverdelen.

Indien echter blijkt dat om welke reden ook er een ‘verkeerde’ samenstelling werd gemaakt kan per uitzondering op een ander moment een herverdeling gemaakt worden. 

Hoe pakken we dat herverdelen aan ?

Het kan en mag niet de bedoeling zijn om een ‘zwakke’ en een ‘sterke’ groep samen te stellen. Drie gelijkwaardige heterogene groepen samenstellen is het streefdoel !

Aan de herverdeling van de klassen gaan meerdere uren van teamoverleg vooraf.

Elk kind wordt afzonderlijk besproken op het vlak van hun leef- en leerhouding, bij deze besprekingen zijn de klasleerkracht(en), de zorgleerkrachten en de directie aanwezig.

Daarnaast krijgt elk kind de kans een aantal vriendjes te noteren zodat we bij de herverdeling kunnen zorgen dat iedereen minstens 1 vriendje bij zich houdt.

Kortom alle kinderen worden stuk voor stuk ‘gewikt’ en ‘gewogen’ zodat er ‘gelijkwaardige’ klassen ontstaan.

Aan de opgestelde indeling wordt achteraf niets meer veranderd … het is immers een weloverwogen keuze, maar … we zijn er ons als team wel van bewust
dat dit herverdelen een uiterst moeilijke opdracht is

Doel

Het voornaamste doel van deze herverdeling is om per leerjaar 3 gelijkwaardige groepen te vormen. Op deze wijze vorderen de leerlingen van de school in gelijke tred. Heterogene groepen bevorderen de leerprestaties zowel voor de zwakke als voor de sterkere leerling, wat het welbevinden van de leerling bevordert.

Het herverdelen van de kinderen heeft als nevendoel hen de kans te geven hun sociale vaardigheden aan te scherpen door in een nieuwe heterogene groep te participeren. 
Dit laatste vinden we ook terug bij de eindtermen en leerplandoelen waarbij verschillende keren naar het omgaan met “de andere(n)” verwezen wordt. 

En wat met de ‘oude’ vriendjes ?

Vriendjes blijven in contact met elkaar op school door:

ü  de regelmatige klasdoorbrekende activiteiten,

ü  de speeltijden die altijd samenvallen,

ü  het samen aan tafel eten ’s middags,

ü  het samen op uitstap gaan,

ü 

ü  ook buiten de schooluren is er tijd om elkaar op te zoeken .

Wij zijn er als team van overtuigd dat deze beslissing het beste is voor uw kind en onze school en wensen de kinderen een fijne, nieuwe start !