Onze visie   

Wat is voor ons ‘goed onderwijs’ ?

 

Naar aanleiding van het nieuwe leerplanconcept ‘ZILL’ vonden wij het als team van de VLS Hollebeek belangrijk om stil te staan bij onze visie op onderwijskwaliteit:  waar willen wij als school(-team) voor staan en voor gaan en wat willen wij bereiken met onze leerlingen?

Dit resulteerde in volgend overzicht:

1. ZILL en onze schooleigen waarden

Waar vinden we Zill terug in onze schooleigen ‘waarden’ en waar vinden we onze waarden terug in Zill ?

Een reflectie vanuit het team …

Algemeen

Leren en leven op school is gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon om zelfredzaam en gelukkig te kunnen functioneren in de wereld die de kinderen omringt, dit is het grote doel wat met het leerplan van ZILL bereikt wordt.

Zill is gebaseerd op de ‘Opdrachten van het Katholieke Basisonderwijs’ met zijn 5 pijlers waarop ook het opvoedingsproject van onze scholengemeenschap (KSTS) is geënt. Maar ook onze schooleigen waarden, de zaken waar wij voor staan en waar wij naar leven en werken, zijn gericht op het bereiken van datzelfde grote doel en werken aan diezelfde pijlers.

Wanneer wij als team en als school leven en werken naar deze waarden, werken wij ook aan het bereiken van de ZILL-doelen. Dit versterkt ons nog meer in onze visie om deze waarden intensief na te leven en waar te maken in het schoolleven van elke dag.

Ter verduidelijking: ‘onze waarden’ zijn 10 waarden die wij als team verzameld hebben na het doorlopen van een heel denktraject. De hamvraag daarbij was: waar staan wij als team, als school voor, wat willen wij bereiken met onze kinderen en hoe willen wij ons als team en als school profileren?

Volgende waarden werden weerhouden, zij dienen als richtlijn en kader bij het bepalen van acties en zijn de referentie voor regelmatige evaluatie:

 

1. Elk kind telt mee met zijn sterke en zwakke kanten.

2. Op onze school heerst een warme en aangename sfeer.

3. We hebben aandacht voor grote en kleine zaken.

4. Het welbevinden van alle leerlingen en collega’s vinden wij erg belangrijk.

5. We zijn 1 team en 1 school met een grote samenhorigheid.

6. Sociale vaardigheden en antipestbeleid krijgen veel aandacht.

7. De leerkrachten zijn gemotiveerd, flexibel en professioneel.

8. Wij zijn een katholieke school en dragen dit ook uit.

9. Wij zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs waarbij elk kind zo goed mogelijk

     opgevolgd wordt.

10. Wij zijn een groene, sportieve en muzisch-creatieve school.

 

Meer toelichting bij onze visie rond elk van deze waarden is te vinden in het document op de website van de school, bij elk teamlid en bij elke leerling en … door het leven en werken op onze school elke dag te be-leven.

 

Zill zit verweven in onze waarden…

Onze waarden ZILL-doel
1

Elk kind telt mee met zijn sterke en zwakke kanten.                      

SE Rv2
IK Id1
IV Ds3
RK Vm1
 
2

Op onze school heerst een warme en aangename sfeer.

 

SE Rv1
RK Ve2
   
 
3

 We hebben aandacht voor grote en kleine zaken.

SE Gb3
IK Wn1
RK Ve4
 
4 Het welbevinden van alle leerlingen en collega’s vinden wij erg belangrijk. IV Gv1
SE Rv1/rv2
IK Id3
RK Ve2
 
5

We zijn 1 team en 1 school met een grote samenhorigheid.

                            

SE Rv2/Rv3/rv4
RK Ve3
   
 
6

Sociale vaardigheden en antipestbeleid krijgen veel aandacht.

 

SE Rv5
SE Gb2
SE Iv 1/iv2
 
7

De leerkrachten zijn gemotiveerd, flexibel en professioneel.

                                    

IK Vk1
Ik Vk3
IV Zv3
 
8

Wij zijn een katholieke school en dragen dit ook uit.

 

RK Lg2/lg4
RK gh
IK Lg2
 
9 Wij zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs waarbij elk kind zo goed mogelijk opgevolgd wordt. SE Gb1
SE Gb3
SE RV4
 
10

Wij zijn een groene, sportieve en muzisch-creatieve school.

IV Gv1
MU Gr1
OW Na/ti/ru/bc
MZ Rt/gm/km
ME va
 

2. Wat willen wij met onze kinderen op het einde van de basisschool bereiken ?

üDat zij alle basis-leerinhouden beheersen en de eindtermen in voldoende mate bereikt hebben.

üDat zij zich goed voelen (in brede zin) en zich zeker ook socio-emotioneel gelukkig voelenmet voldoende veerkracht, weerbaarheid en communicatieve assertiviteit.

üDat wij op cognitief vlak het maximum bereiken wat binnen de mogelijkheden van het individuele kind haalbaar is.

üDat zij de normen en waarden die wij voorleven en aanleren kennen en beheersen: beleefdheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, respect, orde en netheid.

ü  Dat zij op weg gezet zijn om zich volledig te kunnen ontplooien en ontwikkelen op vlak van hoofd-hart-handen.

ü  Dat zij op een zelfredzame manier met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid en met een nieuwsgierige en kritische kijk op de wereld in de maatschappij kunnen functioneren.

üDat zij zelfstandig zijn en zelfstandig kunnen werken en plannen, maar ook kunnen samenwerken op een constructieve manier.

üDat zij de juiste (studie-)keuze maken, met voldoende zelfkennis over hun sterktes/zwaktes.

3. Wat vinden wij belangrijk bij het samen-school-maken ?

ü  Het thuis-gevoel geven, daarom is het ‘welbevinden’ van leerlingen en van

collega’s voor ons erg belangrijk.

Dit doen wij onder andere door :

- warmte te bieden voor elk kind,

- zorgen voor de veiligheid in ruime zin,

- vertrouwen geven en stimuleren,

- samen leven in een sfeer van geborgenheid,

- aandacht voor de p-factor: plezier in het leven en in het leren,

- verdraagzaamheid stimuleren en nastreven,

- respect vragen voor alles en voor iedereen,

- aandacht en respect  te tonen voor diversiteit en hiermee correct

- zorg dragen voor alle leerlingen en voor elkaar als leerkrachten.

ü  Kansen en mogelijkheden bieden, telkens weer opnieuw, om in een veilige

  leeromgeving  te komen tot de meest optimale ontwikkeling voor elk

                          individu.

Dit doen wij onder andere door:

- het leren op alle vlakken te ondersteunen met de juiste middelen en afgestemd op de noden van elkeen,

- aandacht te hebben voor elke zorg. Tijd en ruimte voorzien om dit bespreekbaar te maken en aan te pakken en om op deze wijze nog meer open te kunnen bloeien,

- oog hebben voor elk talent en bewustmaking van de leerwinst om met nog meer vertrouwen te kunnen groeien.

ü  SAMEN school maken want een samenhorigheidsgevoel is voor ons een

                         belangrijk aspect om goed en efficiënt samen te kunnen leven, leren en

                         werken.

Hiervoor hebben wij oog voor:

- klas-doorbrekende, leerjaar-doorbrekende, …  activiteiten  en     

   activiteiten met de volledige school,

- een open en duidelijke communicatie met alle partijen,

- een nauwe samenwerking in open geest met leerlingen, ouders en

                                               externen als  therapeuten, clb, ondersteuningsnetwerk, …

- goed samenwerkende collega’s die er als team samen voor gaan.

Het team van de Vrije Lagere School Hollebeek